WANG HUNING PEKAR UT KINAS IDEOLOGISKA RIKTNING

När det kinesiska kommunistpartiet utsåg nya ledamöter till landets högsta politiska organ, politbyråns verkställande utskott i oktober 2017fanns det inte många överraskningar. En nyhet var dock att akademikern Wang Huning blev invald i det sju-man starka utskottet. Under sin tid i universitetsvärlden förordade Wang centralstyrning och nationellt självbestämmande, ideologiska riktlinjer som kan bli vägledande för kommunistpartiets framtida ideologiutveckling. 

Erfarenhet av att ha bott utomlands är relativt ovanligt i Kinas politiska toppskikt. Wang Huning utgör här ett undantag eftersom han tillbringade en tid som gästforskare i USA under slutet av 1980-talet. Hans vistelse i Västvärlden ledde dock inte till att han utvecklade någon djupare vördnad för den amerikanska demokratin. Några år efter hemkomsten skrev Wang boken ’Amerika mot Amerika’ i vilken han riktar skarp kritik mot USAs politiska system. I boken kritiserar Wang både det amerikanska politiska systemet och den amerikanska kulturen i bredare bemärkelse. Den amerikanska demokratin anses vara ihålig eftersom lobbygrupper och företag har så stort inflytande över det politiska systemet. Wang förfasas över den amerikanska ursprungsbefolkningens marginalisering och fattigdomen bland svarta amerikaner. Han lyfter även fram mer konservativ kritik. I boken argumenterar Wang exempelvis för att USAs höga skilsmässotal är ett stort problem. Wangs kritik mot USA ska ses mot bakgrund av hans övergripande ideologiska projekt som till stor del kretsar kring att stoppa utländska makter från att påverka Kina.

Enligt Wangs Hunings politiska filosofi är suveränitet och nationellt självbestämmande prioriterade mål. Västvärldens förordande av universella idéer och institutioner som demokrati och mänskliga rättigheter betraktas som en ny form av kolonialism, ’kulturell expansionism’. För att möta detta hot argumenterar Wang för att Kina måste utveckla sin egna ’kulturella suveränitet’. Begreppet syftar på Kinas möjlighet att skydda sin ideologiska och politiska enhet från kritik utifrån. För att åstadkomma detta anser Wang att den politiska makten måste vara så centraliserad som möjligt. Inga utländska stater ska få lägga sig i Kinas inre angelägenheter, inga alternativa politiska rörelser ska få konkurrera med det kinesiska kommunistpartier och inga fraktioner ska få utmana partiets ledning. 

Genom åren har Wang Huning haft ett konstant inflytande över ideologiutvecklingen i kommunistpartiet. På 1990-talet bidrog han till att öppna partiet för entreprenörer och företagare. Under 2000-talet verkade han för att ekologisk och social hållbarhet skulle få en mer central position i Kinas utvecklingsstrategi. Det senaste årtiondet har Wang varit med och utvecklat det ideologiska begreppet ’den kinesiska drömmen’. Det relativt luddiga begreppet syftar på att kommunistpartiet ska möjliggöra så att alla kineser kan förverkliga sin personliga dröm. Att Wang varit framträdande ideolog för flera olika kinesiska administrationer visar att han har en särskild talang för att sammanfoga vitt skilda idéer och svetsa ihop dem till en helhet som åtminstone på ytan verkar koherent.
En röd tråd i Wang Hunings ideologi är dock hans varma känslor för att koncentrera makten i händerna på det kinesiska kommunistpartiets ledning. Wang tycks dela detta mål med Kinas allt starkare president Xi Jinping. Under Xis ledning har utrymmet för politiska aktörer utanför kommunistpartiet minskat. Kontrollen av arbetsrättsliga och människorättsliga grupper har hårdnat. Censuren av media och Internet har tilltagit. Xi verkar också ha stärkt sitt grepp över de olika fraktionerna i kommunistpartiet. 

Frågan är i vilken utsträckning kommunistpartiet kommer vilja sprida Wang Hunings ideologi utanför Kinas gränser. I slutet av sin bok ’Amerika mot Amerika’ argumenterar Wang för att konkurrensen med Asien och motsägelserna i USAs politik kommer göra att det amerikanska systemet imploderar. Möjligen anser den kinesiska regeringen att tiden snart börjar bli mogen för att exportera Wangs ideologiska vision. I ett tal 2017 uttryckte president Xi Jinping att Kina kan utgöra ett positivt exempel för länder som vill utvecklas och samtidigt ”bevara sin självständighet”. Detta har tolkats som ett första steg mot en vilja till att sprida Kinas politiska modell utanför landets gränser.