StORA KINESISKA INVESTERINGAR I SVERIGE 

Under 2010-talet har Kinas investeringar i utlandet ökat kraftigt. Under den gångna tioårsperioden har även ett stort antal svenska företag fått kinesiska huvudmän. I en nyutgiven rapport från Försvarets forskningsinstitut (FOI) görs en första kartläggning över Kinas svenska företagsförvärv. Det finns dock fortfarande ett stort mörkertal kring vilka företag som köpts upp av kinesiska huvudmän. 
 

Mellan 2010 och 2017 ökade Kinas globala utlandsinvesteringar snabbt från cirka 50 till 200 miljarder dollar per år. 2018 stod Kina för cirka 14 procent av världens totala utlandsinvesteringar. Det finns flera skäl som förklarar varför Kinas näringsliv valt att expandera utanför landets gränser. Ett antal olika regeringsstrategier, bland vilka ’Belt and Road Initiative’ som lanserades 2013 är den mest kända, har exempelvis uppmuntrat kinesiska företag att investera utomlands. Kina har även fört en expansiv ekonomisk politik under en längre tid vilket har lett till att antalet lönsamma investeringsprojekt i landet minskat samtidigt som investeringsbehovet i stora delar av den övriga världen fortfarande är omfattande. De senaste tre åren har dock kurvorna vänt. 2017 införde Peking administrativa kontroller av ”irrationella” kapitalutflöden vilket sedan dess har lett till att de årlig kinesiska utlandsinvesteringarna halverats. 

I en nyutgiven rapport från FOI identifieras totalt 51 situationer där kinesiska företag förvärvat svenska moderbolag samt 14 kinesiska minoritetsförvärv. Dessa affärer innebär även att kinesiska företag tagit kontroll över ett hundratal svenska dotterbolag. Utöver detta visar studien att runt tusen av Sveriges cirka 600 000 företag kontrolleras av medborgare med bosättning i Kina eller Hongkong. 
FOI-undersökningen grundades dock till stor del på information inhämtad från bolagsverket. Alla svenska aktiebolag ansvarar själva för att anmäla sin verkliga huvudman till Bolagsverket. Det är dock upp till varje enskilt bolag att se till så att detta verkligen görs. Bolagsverket ansvarar inte för att kontrollera att uppgifterna avseende huvudman är korrekta. Detta innebär att det kan finnas stora mörkertal kring vilka företag som faktiskt har en kinesisk huvudman. 

FOI-undersökningen grundades dock till stor del på information inhämtad från bolagsverket. Alla svenska aktiebolag ansvarar själva för att anmäla sin verkliga huvudman till Bolagsverket. Det är dock upp till varje enskilt bolag att se till så att detta verkligen görs. Bolagsverket ansvarar inte för att kontrollera att uppgifterna avseende huvudman är korrekta. Detta innebär att det kan finnas stora mörkertal kring vilka företag som faktiskt har en kinesisk huvudman. 

De senaste årens alltmer negativa mediala bild kring Kinas politiska ledarskap tycks ha påverkat den svenska debatten kring kinesiska investeringar. Exempelvis har professor Lars Nodström varnat för att låta enskilda regioner bli för beroende av Kina i en debattartikel i Göteborgsposten. Hittills finns dock inget officiellt system för att stoppa kinesiska investeringar i Sverige. 2020 träder dock ett nytt EU-regelverk i kraft som även kan göra det möjligt för Sverige att stoppa utländska investeringar inom strategiska sektorer.

Läs FOI-rapport genom denna länk: 
https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2019-11-29-kartlaggning-av-kinesiska-bolags-forvarv-i-sverige.html