Norden lyckligast, Kina fortfarande relativt olyckligt

2013 utkom FN med ”World Happiness Report”. Enligt rapporten hamnade samtliga fem nordiska länder på tio i topp listan. Även rika människor i asiatiska länder upplever sig ofta olyckligare än personer i Norden. Generell välfärd, ekonomisk tillväxt och en välutbyggd psykiatrisk vård tycks bilda god grogrund för att människor ska känna sig lyckliga.

Sedan några år tillbaka har FN genomfört den världsomfattande lyckoundersökningen World Happines Report. Lycka är en subjektiv känsla och därför mycket svår att mäta. Inte desto mindre är det viktigt att försöka eftersom lycka är ett överordnat mål för de flesta av jordens invånare. I den undersökning som ligger till grund för rapporten har människor både frågats om de kände sig lyckliga under gårdagen och om de kände sig lyckliga med livet som helhet. På så vis syftade undersökningen till att både mäta lycka som en känsla och som en utvärdering av livssituationen i stort.

Resultatet visade att människor i rika länder generellt upplevde sig som lyckligare än människor i fattiga länder. Allra lyckligast upplevde sig människorna i de fem nordiska länderna som alla kvalade in på tio i topp listan. Asiens rikaste länder Singapore och Japan hamnade först på plats 30 respektive plats 43. Kina hamnade först på plats 90.  I jämförelse med svenskar anger många kineser lägre levnadsstandard, dålig hälsa och bristande generositet som faktorer som påverkar deras lycka negativt. Sin låga position till trots upplever sig genomsnittskinesen åtminstone ha blivit lyckligare under de senaste fem åren, kanske som ett resultat av landets snabba ekonomiska utveckling. I länder där ekonomin krympt under den senaste femårsperioden, exempelvis Grekland, Spanien och Italien har även upplevelsen av lycka kraschat.

Resultaten ger upphov till ett antal intressanta slutsatser. För det första tycks de nordiska ländernas välfärdsservice ge människor goda förutsättningar för att känna lycka. ”Skandinaverna betalar mycket mer i skatt än amerikaner för denna service, men dessa skatter trycker helt klar inte ned dem! De gillar de civiliserade, välmående och balanserade liv som detta ger upphov till” skriver exempelvis Jeffrey Sachs, direktör för Earth Institute, Columbia University och medförfattare till rapporten. För många asiater skulle säkert ökad social jämlikhet i kombination med mer självbestämmande för individen leda till mer lycka.

För det andra tycks ekonomisk utveckling faktiskt leda till mer lycka. En viktig förklaring till detta kan vara att rikare länder satsar mer på psykiatrisk vård som del av BNP än fattiga länder. I rapporten visar författarna att psykiatrisatsningar är ett enkelt och billigt sätt att få människor, särskilt de mest olyckliga att känna sig gladare. Terapi och psykofarmaka skapar betydande förbättringar för människor med allvarliga psykiska problem i åtminstone 50 procent av fallen.

Gustav Sundqvist

http://unsdsn.org/files/2013/09/WorldHappinessReport2013_online.pdf