KINAS DIGITALA UPPGÅNG UTMANAR EUROPA 

Under 2010-talet har Kina utvecklats till en digital supermakt som kan jämföras med USA. Samtidigt har Europa inte hängt med i teknikutvecklingen. Kinas digitala försprång skapar stora utmaningar för Europa men hittills har få europeiska länder velat totalkonfrontera Kina inom It-området. 

Runt millenniumskiftet hade få kunnat gissa att Kina på endas 20-år skulle bli en digital supermakt. Så sent som 1999 hade mindre än en procent av Kinas befolkning tillgång till Internet. Under de tidiga 2000-talet etablerade amerikanska Internetjättar som Google och Facebook verksamhet i landet. Kring 2010 skrämdes dessa företag dock bort, framförallt på grund av den kinesiska regeringens hårda censurlagar. Frånvaron av amerikansk konkurrens skapade ett utrymme inom vilket inhemska kinesiska It-företag kunde blomstra. Riktade statliga satsningar på digital utveckling, en generation av riskbenägna entreprenörer och ett växande antal alltmer välutbildade kinesiska It-tekniker bidrog å sin sida till den snabba digitala utvecklingen. Som en följd av detta kunde ett antal kinesiska företag nå samma tekniknivå som deras amerikanska motsvarigheter. Idag utmanas Apple, Facebook, Amazon och Google av de kinesiska drakarna Tencent, Facebook, Alibababa och Baidu. Europeiska företag har å sin sida haft svårt att hålla jämna steg med både de kinesiska och amerikanska It-jättarna.

Under de sista åren har Kinas digitala storföretag även blivit alltmer globala. Mellan 2012 till 2015 deltog kinesiska företag i sju procent av globala projekt för att dra nätverkskablar under havet. Under perioden 2016 till 2019 ökade denna siffra till 20 procent. Kina har blivit ett ledande land när det gäller utvecklingen av globala digitala standarder vilket bland annat kommit till uttryck i att kineser nu har ledande positioner i International Organization for Standardization, International Electronical Comission och International Telecommunication Union. När det gäller utvecklingen av testanläggningar för 5G-teknik har kinesiska företag en dominerande ställning även utanför landets gränser. Med drygt en tredjedel av kontinentens marknad är Huawei det företag som driver flest testanläggningar för 5G-teknik i Europa. Huawei har därmed kört förbi både Ericsson och Nokia på den europeiska marknaden inom detta område. 

Kinas alltmer globala teknikledarskap skapar utmaningar för Europa på grund av flera olika anledningar. För det första kan de europeiska ekonomierna urholkas om Kina och USA fortsätter att ta marknadsandelar inom IT-området. Det är inte bara digitala företag som Ericsson och Nokia som påverkas av konkurrensen från Kina. Även svenska industriföretag som Sandvik, ABB och SKF kan beröras eftersom 5G-teknik förväntas få stora konsekvenser för den globala industriproduktionen.  
Kinas digitala försprång kan även utgöra en säkerhetsrisk för Europa. Mycket tyder på att kinesiska aktörer gjort sig skyldiga till omfattande industrispionage mot amerikanska och europeiska företag. Om kinesiska företag som Huawei och ZTE utvecklar Europas 5G-nät kan Kinas möjligheter för att genomföra digitalt spionage öka ytterligare. Även om Kina ligger för långt bort från Europa för att kunna utgöra ett direkt militärt hot innebär landets allt närmare militära relationer med Ryssland också en potentiell risk för europeiska stater. Det är exempelvis tänkbart att Kina skulle kunna överlämna viktig digital information till Ryssland i ett säkerhetspolitiskt skymningsläge.

För det tredje så skapar Kinas digitala försprång även utmaningar för Europa på det etiska planet. Kinas auktoritära regering har utnyttjat landets digitala kunnande för att skapa alltmer avancerade system för censur, övervakning och social kontroll. Kina har bland annat byggt upp ett så kallat socialt kredit-system som utvärderar medborgares ’trovärdighet’ genom endimensionella betygsskalor. Systemet består i nuläget av 40 mindre lokala system. Det finns dock planer på att införa ett nationellt socialt kreditsystem redan under 2020. Det finns exempel på att Kina exporterat övervakningsteknologi framförallt inom censurområdet till andra länder, inte minst icke-demokratier i tredje världen. Kinas auktoritära användning av Internet utgör en utmaning för ideal som traditionellt värderats högt inom EU som yttrandefrihet och personlig integritet. 

Hittills har de flesta europeiska länder dock valt att inte gå in i någon mer omfattande ekonomisk konflikt med Kina inom det digitala området. USA, Nya Zeeland, Australien och Japan har förbjudit Huawei från att delta i utvecklingen 5G-nätverk. Diskussion kring ett möjligt förbud har förts i flera europeiska länder däribland Sverige. Med undantag från Polen, som verkar vilja exkludera Huawei, har de flesta länder dock valt att satsa på ökad digital säkerhet istället för ett regelrätt förbud mot det kinesiska företaget.