EUROPEISKA FÖRETAG I KINA HAR EN PESIMISTISK SYN PÅ FRAMTIDEN 

Trots att huvuddelen av europeiska företag i Kina upplever att deras affärer förbättrats under det senaste året har de i allmänhet en pessimistisk syn på sina framtidsutsikter i landet. Företagsklimatet i Kina anses missgynna utländska företag samtidigt som konkurrensen från kinesiska företag blir allt tuffare.
 
Sedan 2004 har den europeiska handelskammaren i Kina genomfört en årlig studie för att kartlägga europeiska företags framgångar och utmaningar i Kina. I årets undersökning deltog mer än 500 företag av olika storlekar och från olika branscher. Under de år som undersökningen genomförts har liknande frågor ställts till samtliga deltagare vilket gjort det möjligt att jämföra hur företagens situation förändrats över tid.
 
Överlag går det bra för europeiska företag med verksamhet i Kina. En majoritet av företagen uppger att deras försäljning i Kina ökat under det senaste året. Bäst går det för företag inom branscherna miljöteknik, medicinsk utrustning och biltillverkning.
 
På vissa områden upplever de europeiska företagen att Kinas affärsklimat har förbättrats. Den kinesiska presidenten Xi Jinpings anti-korruptionskampanj bedöms till exempel ha gett resultat. 2014 ansåg 26 procent av företagen att korruption var ett av de tre viktigaste hindren i företagens relationer med kinesiska myndigheter. 2017 hade denna siffra sjunkit till 14 procent.
 
Trots goda försäljningssiffror och minskad korruption finns det dock en påtaglig pessimism bland företagen. Hälften uppger exempelvis att de känner sig mindre välkomna i Kina idag än när de först etablerade sig i landet. De kinesiska myndigheternas allt strängare reglering av Internet upplevs exempelvis som ett stort problem. Av rädsla för att regimkritiska och samhällsomstörtande idéer ska spridas begränsar Kina västerländska Internettjänster som Facebook, Twitter och Google från att verka fritt i landet. Än så länge är det möjligt att komma åt dessa sidor ändå. Privatpersoner kan ladda ned ett så kallat VPN som gör det möjligt att nå Internet via servrar utomlands. Från och med nästa år hoppas de kinesiska myndigheterna dock kunna stoppa samtliga VPN-tjänster vilket kommer innebära stora problem för internkommunikationen vid västerländska företag. Hälften av de europeiska företagen i undersökningen uppger att Kinas hårdare Internetkontroll haft en negativa inverkan på företagets verksamhet. Mer än en femtedel av företagen uppger att deras försäljning skulle varit minst tio procent högre om Internetkommunikationen varit friare.

Tillgång till arbetskraft tycks också vara en stor utmaning för de europeiska företagen. 60 procent av företagen i undersökningen uppger att det är allt svårare att rekrytera duktig personal, såväl kinesisk som utländsk, en ökning med tio procentenheter på ett år. Den dåliga luftkvalitén i Kinas storstäder pekas ut som det största hindret för att rekrytera mer utländsk personal till Kina. När det gäller rekrytering av kinesisk personal lyfts istället krav på höga löner och goda karriärmöjligheter fram som de största utmaningarna. Företagen kan alltså själva påverka möjligheterna för att förbättra sin rekrytering av kinesisk personal men de är beroende av den kinesiska regeringens miljöpolitik för att lyckas rekrytera internationell arbetskraft.        
 
De europeiska företagens största utmaning relaterar dock inte i första hand till beslut fattade av den kinesiska regeringen utan till de kinesiska företagens ökade innovationskraft. Under de senaste åren har kinesiska företag tagit fram allt mer konkurrenskraftiga produkter. Telefontillverkaren Huawei är ett exempel på kinesiska företag som till och med börjat kunna hävda sig internationellt. 46 procent av företagen i undersökningen uppgav att deras kinesiska konkurrenter är lika innovativa eller mer innovativa än de själva. 60 procent bedömer att innovationsgapet mellan europeiska och kinesiska företag kommer vara helt slutet innan 2020.